Regulamin parkingu – Goliat Parking w Gdańsku

§1
Właścicielem Goliat Parking zwanym dalej „parkingiem” lub „Goliat Parking” jest P.H.U. GLOBAL PATRYK KRÓL z siedzibą w Podchorążych 4/12 80-298 Gdańsk NIP: 5842469125. Parking mieści się przy ul. Juliusza Słowackiego 199b 80-298 Gdańsk tel.+48 534 511 300
, a także w każdym innym miejscu wskazanym Klientowi i obsługiwanym przez Goliat Parking.
„Klient” – użytkownik (osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka posiadająca zdolność prawną) korzystająca z usług Goliat Parking, zawierający umowę o miejsce parkingowe,
„Pracownik” – osoba fizyczna działająca w imieniu Goliat Parking,
„Obsługa parkingu” – zespół pracowników w ww. rozumieniu.
§2
Goliat Parking jest parkingiem dozorowanym płatnym. Parking jest w pełni utwardzony, ogrodzony, oświetlony, monitorowany, dozorowany. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy są kontrolowane przez obsługę parkingu. Parking jest czynny cały rok, przyjazdy i wyjazdy obsługiwane są przez całą dobę.
§3
Klient dokonując zakupu usługi za pośrednictwem strony internetowej www.goliat-parking-gdansk.pl lub najpóźniej przy wjeździe na parking przy zawieraniu umowy w inny sposób zgadza się z niniejszym „Regulaminem”, z którym zobowiązany jest się zapoznać i przestrzegać, a którego zapisy stanowią integralną część umowy łączącej Strony, jak i akceptuje aktualnie obowiązujący w chwili zawierania umowy „Cennik”. Regulamin i cennik dostępne są u obsługi parkingu, jak i wywieszone w widocznym miejscu na parkingu, a nadto dostępne również na stronie internetowej f W razie zawierania umowy w inny sposób niż za pośrednictwem ww. strony internetowej, poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu i odebraniu w wyniku powyższego kwitu parkingowego, Klient tym samym akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i Cennika, w przeciwnym bowiem razie winien natychmiast wyjechać pojazdem z parkingu. W przypadku braku uprzedniej rezerwacji Goliat Parking ma prawo odmówić zawarcia umowy z osobą zamierzającą skorzystać z parkingu.

§4
Goliat Parking nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone bez swojej winy, w szczególności przez innych Klientów parkingu, w wyniku warunków atmosferycznych, siły wyższej, aktów terroryzmu, działań wojennych, itp.
§5
Goliat Parking nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome pozostawione wewnątrz pojazdu, nie będące jego wyposażeniem (w szczególności za bagaże, dokumenty, środki pieniężne) oraz za wyposażenie samochodu nie będące wyposażeniem fabrycznym (w szczególności bagażnik dachowy, CB, kołpaki, itp.). W razie stwierdzenia w czasie trwania umowy w pozostawionym i zamkniętym pojeździe organizmów żywych lub materiałów zagrażających bezpieczeństwu, Klient upoważnia Goliat Parking do siłowego otwarcia pojazdu w zakresie niezbędnym do ich usunięcia, a następnie jego zabezpieczenia, za wynagrodzeniem zgodnym z Cennikiem.
§6
Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu Klient ma obowiązek okazać obsłudze parkingu pojazd oraz dowód rejestracyjny (na żądanie) i zgłosić:
wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym,
dodatkowe wyposażenie zewnętrzne (np. dodatkowa antena, CB, bagażnik dachowy, kołpaki, itp.).
W razie stwierdzenia podczas oględzin uszkodzeń pojazdu lub dodatkowego wyposażenia zewnętrznego Klient i obsługa parkingu sporządzą stosowną adnotację pisemną. W razie odmowy podpisania adnotacji przez Klienta, Goliat Parking ma prawo odstąpienia od umowy i zażądania natychmiastowego opuszczenia parkingu przez pojazd Klienta. W przypadku niedostosowania się do powyższego i pozostawienia pojazdu bezumownie na parkingu, mimo nie zawarcia umowy, Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotności opłaty wynikającej z Cennika za wykupioną usługę, a Goliat Parking jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazd, gdyż nie świadczy wówczas usługi parkingowej, który został pozostawiony na ryzyko Klienta. Niezależnie od powyższego w żadnym przypadku Goliat Parking nie przyjmuje na przechowanie kluczyków do pojazdu.
§7
Wydany Klientowi po wjeździe na parking przez Goliat Parking kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Kwitu parkingowego nie wolno zostawiać w pojeździe ani udostępniać osobom trzecim. Wydanie zwrotne pojazdu odbywa się tylko i wyłącznie za okazaniem wyżej wymienionego kwitu parkingowego. Do odbioru pojazdu można upoważnić inną osobę pisemnie z podpisem złożonym w obecności Pracownika Goliat Parking.
§8
Goliat Parking uznaje osobę, która pozostawiła pojazd na parkingu i dysponuje wystawionym kwitem parkingowym za Klienta upoważnionego do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu. W razie powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta lub autentyczności kwitu parkingowego, czy też okoliczności wejścia w jego posiadanie, Goliat Parking jest uprawniony, lecz niezobowiązany, do zażądania przedstawienia dodatkowych dokumentów i sporządzenia z nich kopii, jak i podania przez Klienta dodatkowych danych osobowych, a w ostateczności wezwania Policji, pod rygorem zatrzymania pojazdu na parkingu w razie odmowy ich przedstawienia do czasu przyjazdu Policji.
§9
W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd może opuścić parking wyłącznie po okazaniu przez Klienta obsłudze parkingu dowodu rejestracyjnego pojazdu, kluczyka oraz dowodu tożsamości. W razie powzięcia wątpliwości co do autentyczności ww. dokumentów lub legalności wejścia w ich lub kluczyka posiadanie odpowiednie zastosowanie ma § 9 zd. 2.
W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez Klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu tożsamości, a w razie wątpliwości odpowiednie zastosowanie ma § 9 zd. 2.
§10
Wynikające z Cennika opłaty są pobierane za pośrednictwem strony internetowej www.goliat-parking-gdansk.pl lub przy wjeździe pojazdu na parking, a wyjątkowo najpóźniej przy wyjeździe. Kary umowne wymagalne stają się i pobierane są przy wyjeździe pojazdu z parkingu. Opłata parkingowa obejmuje transfer na i z lotniska Gdańsk.
§11
Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. W przypadku wywołania sygnału alarmowego w pojeździe w czasie trwania umowy Klient upoważnia Goliat Parking do jego dezaktywacji w razie takiej możliwości technicznej bez uszkodzenia pojazdu, a w przeciwnym razie zwalnia Goliat Parking z odpowiedzialności za rozładowanie akumulatora lub inne uszkodzenia pojazdu z ww. powodu.
§12
Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, tj. z dnia 9 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.) oraz maksymalna prędkość do 10 km/h. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Parking nie jest dostępny dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Goliat Parking jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu i pozostawienie go na koszt i ryzyko Klienta w miejscu publicznym ogólnodostępnym za zapłatą kary umownej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
§13
Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkody w stosunku do Goliat Parking. Wyjazd z parkingu bez poczynionych pisemnych wspólnie adnotacji oznacza, iż Klient opuszcza parking bez zastrzeżeń co do usługi i bez powstania jakiejkolwiek szkody w pojeździe podczas trwania umowy. Roszczenia dotyczące szkód powstałych na parkingu zgłoszone przed jego opuszczeniem regulowane są przez ubezpieczyciela parkingu, którego nazwę i adres, jak i numer polisy można uzyskać u obsługi parkingu.
§14
Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu, w szczególności za wyciek paliwa lub płynów eksploatacyjnych z pojazdu, a to pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych). Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przewyższającej ją pełnej wysokości szkody.
§15
Goliat Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§16
Goliat Parking wystawia faktury VAT za swoje usługi na żądanie Klienta. Faktura VAT może zostać przesłana na wskazany adres lub wystawiona na miejscu przy odbiorze pojazdu. W razie podania adresu e-mail Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT na ten adres w formie elektronicznej.
§17
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej tradycyjną pocztą na adres Goliat Parking lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@goliat-parking-gdansk.pl. Odpowiedź do Klienta może zostać wystosowana przy użyciu takiego sposobu komunikacji, za pomocą którego została zgłoszona. Termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku Klientów będących konsumentami wynosi do 14 dni. Goliat Parking nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporu w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozpoznanie będzie właściwy rzeczowo albo Sąd Rejonowy.
§18
Przez zawarcie umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacji ewentualnych roszczeń Goliat Parking, a także na ich publikację w razie zaległości z tytułu niniejszej umowy, rejestrację wizerunku, przetwarzania danych osobowych wynikających z udostępnionych Goliat Parking dokumentów. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwia zawarcia lub poprawne wykonanie umowy. Parking informuje Klienta zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), o administratorze danych oraz przysługujących prawach, źródle danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych, nieprzekazywaniu danych do państwa trzeciego, okresie przetwarzania, automatyzowaniu przetwarzania – szczegółowo w załączniku do niniejszego Regulaminu.
§19
Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć umowy zawieranej przez Goliat Parking i Klienta. Wszelkie indywidualne uzgodnienia odbiegające od treści niniejszego Regulaminu lub w nim nieprzewidziane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Goliat Parking zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez udostępnienie zmienionych treści u obsługi parkingu, jak i ich wywieszenie w widocznym miejscu na parkingu, a nadto udostępnienie również na stronie internetowej www.goliat-parking-gdansk.pl Zmiana nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed ich publikacją.
Załącznik do Regulaminu (RODO)
Regulamin zakupu miejsc parkingowych on-line
„Goliat Parkingu”

POJĘCIA OGÓLNE
Regulamin – niniejszy regulamin „zakupu miejsc parkingowych on-line”;
Witryna – strona WWW www.goliat-parking-gdansk.pl, poprzez którą możliwy jest zakup miejsc parkingowych;
Sprzedawca – P.H.U. GLOBAL PATRYK KRÓL z siedzibą w Podchorążych 4/12 80-298 Gdańsk NIP: 5842469125 Parking mieści się przy ul. Juliusza Słowackiego 199b 80-298 Gdańsk tel. parkingowy+48  534 511 300
Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu www.goliat-parking-gdansk.pl;
Strona płatności – strona WWW  – www.przelewy24.pl – PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań NIP: 779-236-98-87

Miejsce Parkingowe – miejsce parkingowe, zwykły parking lub parking podziemny w którym to Użytkownik może zostawić pojazd po wcześniejszym jego zakupie.
ZASADY OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkownika Miejsca Parkingowego i/lub usług dodatkowych za pośrednictwem Witryny.
Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie, za pośrednictwem Witryny. Każdy Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji winien się z nim zapoznać przed dokonaniem zakupu.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu w trakcie zakupu i realizacji zamówienia.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W celu prawidłowego korzystania z usługi, Użytkownik winien posiadać sprzęt komputerowy z aktualną przeglądarką Internetową, połączenie z siecią Internet, monitor, a także włączoną obsługę Cookies i Java Script. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania informacji zbieranych podczas korzystania z Witryny znajdują się w dostępnej na niej polityce prywatności.
Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Sprzedawca, w tym umożliwienia zawarcia umowy z Sprzedawcą, a Użytkownikiem jako Klientem za pomocą formularza zawartego w ww. Witrynie.
Witryna internetowa dostępna jest publicznie. Korzystanie z Witryny możliwe jest bez rejestracji, chyba że poszczególne funkcje serwisu tego wymagają.
Korzystanie z Witryny jest nieodpłatne. Odpłatność wiąże się dopiero z zakupem za pomocą formularza zawartego w ww. Witrynie.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie przez każdą ze Stron bez podania przyczyn.
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
Zakup Miejsca Parkingowego i/lub usług dodatkowych następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przyjęcia złożonego za pomocą Witryny zamówienia na Miejsce Parkingowe i po dokonaniu przez Użytkownika płatności na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rezerwacji dostępnego na stronie www.goliat-parking-gdansk.pl
Użytkownik zobowiązany jest:
wpisać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, telefon;
wpisać datę przyjazdu na parking oraz datę przylotu;
wybrać pożądane Miejsce Parkingowe spośród niżej podanych:
Zwykły parking,
Parking podziemny,
Przy dokonywaniu zamówienia Użytkownik może dodatkowo wybrać usługi dodatkowe z dostępnych w ofercie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia zamówienia z powodu faktycznego ograniczenia ilości Miejsc Parkingowych lub innych ograniczeń dostarczenia usługi z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
Dostarczanie Usługi ograniczone jest do form wskazanych w formularzu rezerwacyjnym.
PŁATNOŚCI
Płatność za Miejsce Parkingowe zamówione za pośrednictwem Witryny możliwa jest za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po wypełnieniu formularza zamówienia, lub gotówką oraz kartą w kasie parkingu.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem  przelewy24 zgodnie z odrębnym regulaminem tego usługodawcy.
Użytkownik winien uiścić płatność wynikającą z jednego zamówienia w całości, w kwocie wynikającej z formularza zamówienia. Nie może on wykonywać płatności na raty bądź oddzielnie za każde Miejsce Parkingowe.
Ceny dostępne na stronie Witryny stanowią wyciąg z Cennika i są dla Użytkownika cenami wiążącymi.
ODBIÓR
Po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma jego potwierdzenie na wskazany adres e-mail.
Użytkownik winien jest sprawdzić, czy otrzymane na adres e-mail potwierdzenie jest zgodne z zamówieniem.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zakupione Miejsce Parkingowe, które nie zostanie wykorzystane w docelowym terminie nie podlega wymianie bądź zwrotowi, z następującymi wyjątkami:
Użytkownik ma prawo do odstąpienia Miejsca Parkingowego w przypadku okoliczności leżących po stronie Sprzedawcy.
Użytkownik będący Konsumentem na prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia ale nie później niź 24 godziny przed terminem wjazdu na parking widniejącym na otrzymanym potwierdzeniu. Jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik rozpoczął korzystanie z zakupionego Miejsca Parkingowego będzie zobowiązany do pokrycia ceny usługi proporcjonalnie za wykorzystany okres. Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku zgłoszenia zwrotu Miejsca Parkingowego lub odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzyma zwrot płatności:
w kasie Parkingu – w przypadku uprzedniej zapłaty gotówką w terminie niezwłocznym,
na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata – w przypadku płatności za pomocą Strony Płatności za pośrednictwem przelewy24.pl w terminie zgodnym z odrębnym regulaminem tego usługodawcy.
PROCEDURA REKLAMACJI
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej tradycyjną pocztą na adres Goliat Parking lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@goliat-parking-gdansk.pl. Odpowiedź do Klienta może zostać wystosowana przy użyciu takiego sposobu komunikacji, za pomocą którego została zgłoszona.
Termin na rozpatrzenie reklamacji w przypadku Klientów będących konsumentami wynosi do 14 dni. Goliat Parking nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporu w drodze pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym do ich rozpoznanie będzie właściwy rzeczowo albo Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach lub Sąd Okręgowy w Gliwicach.
DANE OSOBOWE
Przez zawarcie umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy i realizacji ewentualnych roszczeń Goliat Parking. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak podania wymaganych danych uniemożliwia zawarcie umowy. Parking informuje Klienta zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), o administratorze danych oraz przysługujących prawach, źródle danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych, nieprzekazywaniu danych do państwa trzeciego, okresie przetwarzania, automatyzowaniu przetwarzania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami do niego w postaci Wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, szczegółowych informacji o prawie odstąpienia dla umowy i Klauzuli Informacyjnej (RODO) stanowią integralną cześć umowy. Wszelkie indywidulane uzgodnienia odbiegające od treści niniejszego Regulaminu lub w nim nieprzewidziane wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Goliat Parking zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu i/lub załączników do niego. Zmiana nastąpi przez udostępnienie zmienionych treści na stronie internetowej www.goliat-parking-gdansk.pl Zmiana nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed ich publikacją.